Ważne komunikaty:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY KOMERCYJNEJ W ZAKRESIE REHABILITACJI DOSTĘPNE POD NR KOM 603 306 605

Osoby o szczególnych uprawnieniach

 

Konsultant ds. Kombatantów w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.- Beata Wróblewska;  

kontakt: nr tel. 24/364-52-32;  e-mail: beata.wroblewska@plockizoz.pl  

 

Przyjęcia interesantów: wtorki oraz czwartki w godzinach 8.00- 14.00 w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku przy

ul. Kościuszki 28 ( administracja pokój nr 209).

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  ( Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

 

Osoby o szczególnych uprawnieniach

Grupa Osób 

Zakres dodatkowych uprawnień

Inwalidzi wojenni (dokument uprawniający: „Książka inwalidy wojennego-wojskowego” wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51)

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Osoby represjonowane (dokument uprawniający: „Legitymacja osoby represjonowanej” wydana przez ZUS o symbolu Rw-52)

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

Kombatanci (dokument uprawniający: „Zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)

 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Inwalidzi wojskowi (dokument uprawniający: „Książka inwalidy wojennego-wojskowego” wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51)

 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych, prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Uprawnieni żołnierze lub pracownicy tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa dokument uprawniający: „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” wydana przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia)

 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Weteran poszkodowany - w działaniach poza granicami państwa dokument uprawniający:

 • żołnierz - „Legitymacja weterana poszkodowanego”, wydaje Minister Obrony Narodowej
 • funkcjonariusz - „Legitymacja weterana poszkodowanego - funkcjonariusza”, wydaje Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych
 • funkcjonariusz ABW - „Legitymacja weterana poszkodowanego - funkcjonariusza ABW”, wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 1. korzystanie poza kolejnością z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi członkami rodziny, udzielanej:
  • przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra ON w odniesieniu do weteranów poszkodowanych żołnierzy;
  • w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy;
  • w podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • w odniesieniu do weterana poszkodowanego funkcjonariusza ABW,
 2. umieszczenie poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, pokrywane z budżetu państwa (w dyspozycji MON, MSW i ABW)

Weteran poszkodowany - uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa dokument uprawniający:

 • żołnierz - „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” wraz z „Legitymacją weterana poszkodowanego”, wydaje Minister Obrony Narodowej
 • funkcjonariusz - „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi”, wydaje Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych
 • funkcjonariusz ABW - „Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej”, wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych, świadczeń opieki zdrowotnej innych niż udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,
 • prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe na czas trwania leczenia,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu z możliwością dofinansowania powyżej tej kwoty z budżetu państwa,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania od lekarza POZ,

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych (dokument uprawniający: „Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych” wydana przez ZUS)

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych do wysokości limitu,
 • korzystanie ze świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (dokument uprawniający: „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Główny/Okręgowy PCK)

 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (dokument uprawniający: „Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Przeszczepu” wydana przez Ministra Zdrowia)

 • bezpłatne do wysokości limitu zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych,
 • bezpłatne zaopatrzenie w leki, które świadczeniobiorca może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Świadczeniobiorca będący żywym dawcą narządów

 • prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzonych przez zakład opieki zdrowotnej, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat.

Małżonkowie inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych uprawnieni do renty rodzinnej (dokument uprawniający: „Decyzja wydana przez Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ”)

 • bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Działacze opozycji antykomunistycznej,
 • Osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • Osoby osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (dokument uprawniający: legitymacja wydawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)
 • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych  w aptekach,
 • korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

Źródło: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/szczegolne-uprawnienia-do-korzystania-ze-swiadczen/

 

Kombatanta lub Osoby Represjonowanej

 

1.         Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w ramach Programu ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom respektuje szczególne uprawnienia Kombatantów i Osób Represjonowanych w dostępie do świadczeń opieki  zdrowotnej poza kolejnością w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie.

 

Kombatanci mają prawo do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

2.         Pacjenci – Kombatanci i Osoby Represjonowane: 

 • konsultowani są w dniu zgłoszenia; w przypadkach niemożliwych wyznaczony jest inny termin poza kolejnością przyjęć bez wpisywania na listę oczekujących;
 • korzystają ze świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznych najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia;
 •  indywidualna dokumentacja medyczna kombatanta/osoby represjonowanej jest specjalnie oznakowana.

 

3.         Prawo do leczenia poza kolejnością potwierdzają następujące dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (tzw. legitymacja kombatancka);
 • legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.

 

4.         Konsultant ds. Kombatantów w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.- Wiesława Rybicka - Bogusz;  

         kontakt: nr tel. 24/364-52-32;  e-mail: wieslawa.rybicka@plockizoz.pl . Przyjęcia interesantów: w dni powszednie
         w godzinach 8.00- 14.00 w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku przy ul. Kościuszki 28 ( administracja pokój nr 209).

 

 

Podstawa prawna:

1.        art. 47 c oraz art. 57 ust.2 pkt 10 Ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);

2.        Ustawa z dn. 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego 
( Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)

Dodaj do: Facebook
Jeżeli chcesz byc informowany o wydarzeniach w naszym szpitalu zapisz się na newsletter:
Partnerzy